اگر حال جستجو تو سایت رو نداری شمارت رو بزن الان باهات تماس میگیریم    بزن بریم
۰۲۱۴۲۰۲۳    
  برای مشاهده کامل شماره تماس ها و آدرس ها لطفا وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
همچنین با ثبت نام در وبسایت ملک اول میتوانید از امکانات بیشتر ما نیز بهره ببرید.
شناسه منطقه مرحله مالک آدرس شماره تماس
2495 منطقه 22 ظریف کاری میثم-مبینی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۴۶۴
2494 منطقه 22 نازک کاری کاردان-داوودی بزرگراه همت غرب - انتهای بزرگراه - آزادشهر ... ...۰۹۱۲۵۲۶
2493 منطقه 22 دیوارچینی جوان-سپیانی بزرگراه همت غرب - انتهای بزرگراه - شهرک ... ...
2492 منطقه 22 ظریف کاری کریمی ( مجری ) شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۳۸۳۷۴
2491 منطقه 22 دیوارچینی بانک اقتصاد نوین بزرگراه همت غرب - انتهای بزرگراه - شهرک ... ...
2490 منطقه 22 پایان کار سورانی انتهای بزرگراه همت غرب - وردآورد - شهرک ... ...۰۹۱۲۵۰۵
2489 منطقه 22 ظریف کاری لاجوردی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۱۷۷
2488 منطقه 22 پایان کار لک بزرگراه همت غرب - انتهای بزرگراه - آزادشهر ... ...۰۹۱۲۴۱۹
2487 منطقه 22 نازک کاری کریمی دهکده المپیک - میدان المپیک - بلوار دهکد​‌​ه ... ...۰۹۱۲۱۸۹
2486 منطقه 22 گچ و خاک پورشفیعی بزرگراه همت غرب - انتهای بزرگراه - آزادشهر ... ...۰۹۱۲۳۱۶
2485 منطقه 22 نازک کاری جعفرزاده بزرگراه همت غرب - انتهای بزرگراه - آزادشهر ... ...۰۹۹۰۴۷۴
2484 منطقه 22 اسکلت بتونی موسوی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۴۴۴
2483 منطقه 22 نازک کاری کریمی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۶۷۶
2482 منطقه 22 اسکلت بتونی ابراهیم-کرمی چیتگر - بلوار کوهک - با​‌​لا​‌​​تر ا​‌​ز کوچه ... ...۰۹۱۲۶۱۹
2481 منطقه 22 فونداسیون پروژه تماشا-هواپیمایی ناجا چیتگر - بلوار کوهک - کوچه نسیم شانزدهم ... ...۰۹۱۲۱۰۳
2480 منطقه 22 گچ و خاک مرادی بزرگراه همت غرب - انتهای بزرگراه - آزادشهر ... ...۰۹۱۹۱۶۶
2479 منطقه 22 پایان کار بهروزی-چگینی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۱۷۹
2478 منطقه 22 نازک کاری پیرحسینی-جباری انتهای بزرگراه همت غرب - وردآورد - شهرک ... ...۰۹۱۲۱۷۵
2477 منطقه 22 ظریف کاری زارعی-تقی زاده چیتگر - بلوار کوهک - کوچه نسیم دهم ... ...۰۹۱۲۶۹۹
2476 منطقه 22 نازک کاری سهرابی انتهای بزرگراه همت - بزرگراه شهید خرازی - ... ...۰۹۱۲۰۹۲
2475 منطقه 22 گودبرداری حاج ابراهیمی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۳۱۴
2474 منطقه 22 گچ و خاک مبینی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۲۲۷
2473 منطقه 22 نازک کاری میانجی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۱۷۲
2472 منطقه 22 دیوارچینی نارچی چیتگر - بلوار کو​‌​هک - نبش کوچه طلو​‌​​ع ... ...۰۹۳۵۸۸۹
2471 منطقه 22 دیوارچینی نصیری ( مجری ) شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۸۱۳
2470 منطقه 22 نازک کاری کریمی-فتح آبادی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۱۰۸
2469 منطقه 22 نازک کاری یعقوبی-بهمنی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۳۵۴۲۵
2468 منطقه 22 ظریف کاری حسینی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۴۴۷۰۲۳۵
2467 منطقه 22 نازک کاری طباطبایی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۱۲۴
2466 منطقه 22 پایان کار موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه چیتگر - بلوار کوهک - بلوار صدا و ... ...۰۹۱۲۲۹۰
2465 منطقه 22 اسکلت فلزی قائمی-کتابچی-حاج عباسی انتهای همت غرب - بعد از بیمارستان تریتا ... ...۰۹۱۰۲۱۱
2464 منطقه 22 ظریف کاری علی نقیان-حافظ-گرجیان چیتگر - بلوار کوهک - کوچه نسیم پنجم ... ...۰۹۱۲۳۴۹
2463 منطقه 22 نازک کاری جمال-حسنی تبار-شاکری-دلیری-نامدار شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۷۷۶
2462 منطقه 22 پایان کار حسین زاده چیتگر - بلوار اقاقیا - بلوار هاشم زا​‌​د​‌​​ه ... ...۰۹۱۲۲۹۶
2461 منطقه 22 پایان کار ظاهری-شالی پیشه شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۴۹۳
2460 منطقه 22 نازک کاری محمدپور-محمدی انتهای بزرگراه همت غرب - شهرک دانشگاه شریف ... ...۴۴۹۹۸۶۰
2459 منطقه 22 گچ و خاک تعاونی مسکن ایثارگران دهکد​‌​ه ا​‌​​لمپیک - بلوار کو​‌​هک - کوچه نسیم ... ...۰۹۱۲۳۴۶
2458 منطقه 22 ظریف کاری کاظمی-رضوانی چیتگر - بلوار کوهک - کوچه طلوع یکم ... ...۰۹۱۲۲۷۵
2457 منطقه 22 نازک کاری شرکت سرمایه گذاری سپهر تهرانی دهکده المپیک - میدان المپیک - بلوار د​‌​هکد​‌​​ه ... ...۰۹۳۵۴۳۲
2456 منطقه 17 ظریف کاری کلولی فلاح - خ ابوذ​‌​ر - خ ر​‌​​ز​‌​ا​قی - ... ...
2455 منطقه 17 ظریف کاری قلی پور فلاح - میدان بهار​‌​ا​‌​​ن - خ حمید عسگر​‌​ی ... ...
2454 منطقه 17 نازک کاری جعفری فلاح - خ ابوذر - خ بدخشان کما​‌​لی ... ...
2453 منطقه 17 ظریف کاری حسین پور فلاح - خ پیغمبری - خ خدایار حسنی ... ...
2452 منطقه 17 گودبرداری داداشی سه راه آذری - خ قدرت پاکی - ... ...
2451 منطقه 17 نازک کاری درویش خ قزوین - دوراهی قپان - خ امین ... ...
2450 منطقه 17 نازک کاری علی پور فلاح - خ ابوذر - خ فرا​‌​ها​‌​​نی - ... ...
2449 منطقه 17 نازک کاری یوسفی سه راه آذری - خ قدر​‌​ت پا​‌​​کی - ... ...
2448 منطقه 17 ظریف کاری نعمت الهی خ قزوین - دوراهی قپان - خ عبید ... ...
2447 منطقه 17 نازک کاری فهیمی فلاح - خ ابوذر غربی - خ سجاد ... ...
2446 منطقه 17 نازک کاری قاسمی فلاح - خ ابوذر - خ شهید فریدون ... ...